Thursday, July 20, 2017

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Kenkohoken wa, iryo-hi o futan suru hito no risuku no zenbu matawa ichibu o kaba shi, tasu no hito ni risuku o hirogeru hokendesu. Hoken-sha wa, risukupuru zentai no iryo-hioyobi hoken shisutemu hiyo no zentai-tekina risuku o mitsumoru koto ni yotte, hoken ni shitei sa reta iryo kyufukin o shiharau tame no shikin o teikyo suru tame ni, maitsuki no hoken-ryo matawa kyuyo zei nado no nichijo-tekina zaimu kozo o sakutei dekimasu keiyaku. Rieki wa, seifu kikan, minkan kigyo, hieiridantai nado no chuo soshiki ni yotte kanri sa remasu. Kenkohoken kyokai (yunaitiddo States of Health Insurance Association) ni yoru to, kenkohoken wa,`byoki ya kega no kekka to shite kyufukin o shiharau hoken-ryo' to teigi sa rete imasu. Kore ni wa, jiko, iryo-hi, shogai matawa shibo, (225 peji). Kenkohoken wa, hokenkaisha (tatoeba, hokenkaisha matawa seifu) to kojin matawa suponsa (tatoeba, koyoshu matawa chiiki shakai soshiki) to no ma no keiyakudearu. Keiyaku wa, minkan hoken no baai ni wa saisei kano (tatoeba, maitoshi, maitsuki nado) matawa shogai encho suru koto ga deki, kokka keikaku no baai wa subete no shimin ni totte hissu to naru.

Kenkohoken teikyo-sha ga futan suru iryo-hi no shurui to kingaku wa, shomen, kaiin keiyakusho matawa `hoken shosho no shoko' shosasshi, minkan hoken no baai, matawa koteki hoken no kokka kenkohoken kitei de shitei sa remasu. Kenkohoken no hoshin wa, koyo-sha shusai no jiko shikin teikyo ERISA seido ni yotte teikyo sa remasu (Beikoku tokuyu). Dosha wa ippan ni, okina hokenkaisha no 1tsu o motte iru koto o kokoku shite iru. Shikashi, ERISA no baai, sono hokenkaisha wa `hoken koi ni juji shite imasen' to iu dake de, karera wa sore o kanri suru dakedesu. Shitagatte, ERISA seido wa shuho no taisho to wa narimasen. ERISA keikaku wa, Beikoku Rodosho (USDOL) no kankatsu-ka ni aru renpo-ho ni junkyo shite imasu. Gutaitekina meritto matawa kabarejji no shosai wa, Summary Plan Description (SPD) ni kisai sa rete imasu. Apiru wa hokenkaisha o keiyu shi, tsugini koyoshu no keikaku jutaku-sha ni toranakereba narimasen. Izentoshite hitsuyona baai wa, jutaku-sha no kettei o USDOL ni teishutsu shite ERISA junshu o kento shi, sonogo renpo saibansho ni sosho o teiki suru koto ga dekimasu. Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah

No comments:

Post a Comment